MASAT AKTIVE TË AGJENCIONIT PËR PUNËSIM TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

with No Comments

 TRAJNIMЕ – TRAJNIMI PËR  PROFESIONE TË KËRKUARA 

Shpallje  Publike  për masën aktive: (OP 2017 MASA 3. 3.B) Trajnime për mbështetje të profesioneve të kërkuara në tregun e punës.

Qëllimi I shpalljes publike : Shpallje publike për personat fizik.

Vlenë prej 07/08/2017 deri më 31/12/2017

 

NDËRRMARËSIA –VETËPUNËSIMI I MBËSHTETUR ME GRANT

Shpallje  Publike  për masën aktive: (OP 2017 MASA 1. 1.2.)  START-UP Biznes për të rinjtë

Qëllimi I shpalljes publike : Shpallje publike për personat fizik.

 Shpallja vlenë prej 19.09.2017 deri më 31/12/2017

 

SUBVENCIONE-MBËSHTETJE FINANCIARE PËR KRIJIMIN E VENDEVETË REJA TË PUNËS

Shpallje  Publike  për masën aktive: (OP 2017 MASA 2.5.) Mbështetje financiare dhe këshildhanëse për zhvillim të ndërmarjeve të vogla dhe të mesme dhe ndërmarjeve socijale. 

Qëllimi I shpalljes publike : Shpallje publike për personat fizik dhe juridik,

Shpallja vlenë prej 23.09.2017 deri më 31/12/2017

 

PËR MË SHUM INFORMATA KLIKO avrm.gov.mk/oglasi-za-aktivni-merki.nspx