KONFERENCË PËRMBYLLËSE e 26 projekteve të mbështetura nga EU me Grant skemën “Nxitja e përfshirjes sociale

with No Comments

KONFERENCË PËRMBYLLËSE e 26 projekteve të mbështetura nga EU me Grant skemën “Nxitja e përfshirjes sociale.” Wci Antico, ishte në mesin e organizatave më të suksesshme e cila në kuadër të fuqizimit të grave përveç tjerash arriti të punësojë 34 gra të bashkësive etnike joshumicë. Gjithsejt 326 gra, ndjeken 61ditë pune trajnim për rritjen e potencialit të tyre për punësim. 168 gra dhe vajza të reja u përfshinë në Kurset 3 mujore Profesionale të licensuara për vetëpunsim( teori dhe praktike). Ato u paisen me Certifikata të verifikuara për hapjen e bizneseve të vogla dhe lehtësim gjatë inkuadrimit në tregun e punës. Gjithsejt 30 grave iu mundësua të ndjekin praktikë profesionale 3 mujore të paguar në kuadër të projektit, në sektorin e biznesit dhe atë publike. ANTICO organizoi edhe 44 punëtori kreative për përkujdesje të 360 femijëve të nënave, derisa ato i ndjeknin trajnimet. 75 gra u regjistruan në Agjencionin për punësim të R.M. si kërkuese aktive të punes dhe rritjen e mundesive per shfrytëzimin e beneficioneve qe i mundesojne masat aktive te Qeverise. 6 gra, zhvilluan Biznes plane dhe konkuruan per masat aktive te Qeverise. Ne 5 qytete multietnike u organizuan edhe 15 debate publike me partneret social dhe perfaqesuesit e institucioneve të pushtetit lokal, dhe nje ser aktivitetesh tjera si perkrahje psiko -socila 150 familjeve realizim i nje hulumtimi paraprak per gjendjen faktike te pozites te grave dhe familjeve te tyre ne tregun e punes …. Projekti zgjati 18 MUAJ.