РОДОВО СЕНЗИТИВНИ МЕДИУМИ ЗА РОДОВО ЕДНАКВО ОПШТЕСТВО

со Нема коментари
http://sheisbuildingfuture.org/wp-content/uploads/2020/03/rodova-ednakvost-vo-mediumite-1-1-2.pdf

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО Мониторинг анализа на Родово балансираното известување во медиумите: Зошто е потребно и каква е моменталната состојба?