АКТИВНИ МЕРКИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

со Нема коментари
 

ОБУКИ – ОБУКА ЗА ПОБАРУВАНИ ЗАНИМАЊА

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: (ОП 2017 МЕРКА 3. 3.Б) ОБУКА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОБАРУВАНИ ЗАНИМАЊА НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ

НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ВАЖИ ОД 07.08.2017 ДО 31.12.2017

ПРЕТПРИЕМНИШТВО – САМОВРАБОТУВАЊЕ СО ГРАНТ

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: (ОП 2017 МЕРКА 1.1.2) СТАРТ-АП БИЗНИСИ ЗА МЛАДИ

НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ВАЖИ ОД 19.09.2017 ДО 31.12.2017

 

 

СУБВЕНЦИИ – ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: (ОП 2017 МЕРКА 2.5) ФИНАНСИСКА И СОВЕТОДАВНА ПОДДРШКА ЗА РАСТ НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ВАЖИ ОД 23.09.2017 ДО 31.12.2017