Tetovë-Trajnime të realizuara në temë: “Aftësitë e komunikimit ”

with No Comments

Tetovo - Training on Career Counseling - EU project IEMWLM, December 2016

15,16,-12.2016Kumanovë u mbajtë dy trajnime, në temë: “Aftësitë e komunikimit ”, dedikuar për gratë  e bashkësive etnike jo shumicë. Aktivitetet u zhvilluan në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës”, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga IQF ANTIKO dhe CARE Gjermani / Luksemburg.

IQF.ANTIKO është shfrytëzues i granteve institucionale #civicamobilitas