Shtip– Trajnime të realizuara në temë: “Bazat е zhvillimit të biznesit dhe të vetëpunësimit”

with No Comments

01,02,09,10-03.2017 Shtip u mbajtë katër trajnime, në temë: “Bazat e zhvillimit të biznesit dhe të vetëpunësimit”, dedikuar për gratë  e bashkësive etnike jo shumicë. Aktivitetet u zhvilluan në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës”, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga IQF ANTIKO dhe CARE Gjermani / Luksemburg. Trajnimin e facilituan ekspertë nga ESA- Tetovë.

IQF.ANTIKO është shfrytëzues i granteve institucionale #civicamobilitas