Kumanovë-Trajnime të realizuara në temë: “Këshillim në karrierë ”

with No Comments

28,29,-12.2016Kumanovë u mbajtë dy trajnime, në temë: “Këshillim në karrierë ”, dedikuar për gratë  e bashkësive etnike jo shumicë. Aktivitetet u zhvilluan në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës”, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga IQF ANTIKO dhe CARE Gjermani / Luksemburg.

IQF.ANTIKO është shfrytëzues i granteve institucionale #civicamobilitas

Kumanovo - Training on Career Counseling - EU project IEMWLM, December 2016